Nước tồn tại ở những thể nào? Các hiện tượng xảy ra với nước trong từng hình (từ 1 đến 3) gọi là gì?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trả lời

a. Đọc thông tin trong khung và bảng (sgk trang 47)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Nước tồn tại ở những thể nào?
  • Các hiện tượng xảy ra với nước trong từng hình (từ 1 đến 3) gọi là gì?

Bài làm:

Nước tồn tại ở những thể:

  • Thể rắn
  • Thể lỏng
  • Thể khí (hơi).

Các hiện tượng xảy ra với nước trong từng hình (từ hình 1 đến 3) là:

  • Hình 1: Bay hơi, ngưng tụ
  • Hình 2: Đông đặc
  • Hình 3: Nóng chảy.
  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN