Những hành vị như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn gỉáo ? Cho ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Bài tập c: Những hành vị như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn gỉáo ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Những hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

  • Không tôn trọng những lễ hội, lễ nghi của các tôn giáo
  • Không tôn trọng các nơi thờ tự của các tín nguỡng, tôn giáo như: đền. chùa, miếu thờ, nhà thờ...
  • Bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 7