Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) đã làm cho nhân dân ta có cuộc sống độc lập và hòa bình để lao động sản xuất, thế nước hưng thịnh. Đó là cơ sở, nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước, chiến thắng kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền độc lập.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021