Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

Phần I: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Trả lời câu hỏi giữa bài phần I

Câu 1: Trang 56 – sgk lịch sử 7

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ đối với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021