Vì sao nước Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 – sgk lịch sử 7

Vì sao nước Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên?

Bài làm:

Đến thời Lê Sơ, nước Đại Việt ta đã giành được nhiều thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Sở dĩ, nước ta đạt được những thành tựu đó là do:

  • Nhà nước dã tích cực quan tâm đến nhân dân thông qua việc ban hành những chính sách và biện pháp có lợi để khuyến khích, tạo điều kiện cho văn học, giáo dục phát triển.
  • Thời Lê Sơ có nhiều tri thức, nhân tài được phát hiện, nhân dân ta có truyền thống hiếu học.
  • Ngoài ra, đất nước thái bình, thịnh vượng cũng là điều kiện thuận lợi để văn hóa, giáo dục nước ta thời bấy giờ phát triển.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021