Nối từ ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải:

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài thơ sau:

3. Nối từ ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải:

Bài làm:

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021