Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường?

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường?

Bài làm:

Đặc điểm dân cư nước ta đã có những tác động tích cực và tiêu cực đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và môi trường. Cụ thể như sau:

- Về mặt tích cực gồm có những ý sau:

 • Dân số đông nên có nguồn lao động rất dồi dào. Đồng thời tạo nên nguồn thị trường tiêu thụ rộng lớn
 • Dân số tăng nhanh sẽ liên tục bổ sung thêm nguồn lao động trẻ.

- Về mặt tiêu cực gồm có những ý sau:

+ Đối với phát triển nền kinh tế:

 • Tốc độ tăng dân số quá nhanh ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế
 • Số người chưa có công ăn việc làm còn nhiều. Điều đó trở thành một thách thức đối với nền kinh tế.
 • Chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ.

+ Đối với phát triển xã hội:

 • Chất lượng cuộc sống còn thấp, chưa được cải thiện nhiều.
 • Thu nhập bình quân đầu người còn thấp
 • Các chế độ xã hội bảo hiểm, trường học còn gặp nhiều khó khăn.

+ Đối với tài nguyên môi trường:

 • Suy giảm mạnh nguồn tài nguyên
 • Ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề.
 • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12