Phân tử nguyên tử có phải là hạt sơ cấp không? sgk vật lí 12 trang 206

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 206 - sgk vật lí 12

Phân tử nguyên tử có phải là hạt sơ cấp không?

Bài làm:

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021