Phát biểu nào dưới đây về tia khúc xạ ánh sáng là đúng?

  • 1 Đánh giá

2. Phát biểu nào dưới đây về tia khúc xạ ánh sáng là đúng?

A. Tia khúc xạ luôn đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường.

B. Tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới.

C. Tia khúc xạ luôn vuông góc với mặt phằng phân cách của hai môi trường.

D. Tia khúc xạ luôn nằm theo phương của tia tới.

Bài làm:

Đáp án: B

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021