Quan sát các hình 1,2,3,4,5,6 và trả lời câu hỏi: Chỉ và nói cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân leo, cây nào có thân bò?...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện hoạt động

a. Quan sát các hình 1,2,3,4,5,6:

b. Chỉ và nói cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân leo, cây nào có thân bò?

c. Chỉ và nói những cây có thân gỗ, cây có thân thảo?

d. Thân cây su hào có đặc điểm gì đặc biệt?

Bài làm:

Quan sát hình 1,2,3,4,5,6 ta thấy:

b.

  • Cây có thân mọc đứng là hình 1 và hình 5, hình 6
  • Cây có thân leo là hình 2
  • Cây có thân bò là hình 3

c.

  • Những cây có thân gỗ là hình 1 và hình 6
  • Những cây có thân thảo là hình 2, hình 3, hình 4 và hình 5.

d. Thân cây su hào có đặc điểm là thân phình to ra thành củ.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021