Quan sát hình 40, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên?

  • 1 Đánh giá

Trang 47 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 40, tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa bình nguyên và cao nguyên?

Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) – sgk Địa lí 6 trang 46

Bài làm:

Địa hình bình nguyên và cao nguyên là một trong những dạng địa hình trên bề mặt trái đất. Cả hai dạng địa hình này có những điểm giống nhau và khác nhau.

Về giống nhau: Cả hai địa hình này đều có bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.

Về khác nhau:

- Độ cao:

  • Bình nguyên có độ cao tuyệt đối dưới 200m
  • Cao nguyên có độ cao tuyệt đối trên 500m

- Đặc điểm:

  • Bình nguyên: Không có sườn, bằng phẳng, thấp.
  • Cao nguyên: Sườn dốc hơn, nhiều khi dựng đứng thành vách so với xung quanh. Đây là dạng địa hình miền núi.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021