Người ta đã tính nhiệt độ TB thàng và TB năm như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 57 sgk Địa lí 6

Người ta đã tính nhiệt độ TB thàng và TB năm như thế nào?

Bài làm:

  • Nhiệt độ TB tháng = Tổng nhiệt độ TB của các ngày trong tháng/số ngày
  • Nhiệt độ TB năm= Tổng nhiệt độ trung bình 12 tháng/12

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021