Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

  • 1 Đánh giá

1. Khám phá thể loại mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuậtQuan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

2. Lập sơ đồ tư duy về hệ thống bài học thuộc các thể loại mĩ thuật trong sách giáo khoa Mĩ thuật 6

Bài làm:

1. Khám phá thể loại mĩ thuật

Các thể loại bài Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật ứng với tranh như sau:

  • Mĩ thuật tạo hình: tranh 3, tranh 4, tranh 5, tranh 6, tranh 7, tranh 8, tranh 9
  • Mĩ thuật ứng dụng: tranh 2, tranh 10, tranh 11, tranh 12
  • Tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật: tranh 1

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuậtQuan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

2. Lập sơ đồ tư duy về hệ thống bài học thuộc các thể loại mĩ thuật trong sách giáo khoa Mĩ thuật 6

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021