Quan sát một số loại rau khi để ngoài không khí một vài ngày và nhận xét sự biến đổi của chúng

  • 1 Đánh giá

* Hoạt động: Tìm hiểu sự biển đổi của thực phẩm trong đời sống

1. Quan sát một số loại rau khi để ngoài không khí một vài ngày và nhận xét sự biến đổi của chúng

2. Quan sát một miếng cá hoặc thịt hoặc một ít sữa khi để ngoài không khí một bài ngày và nhận xét sự biến đổi của chúng

3. Hãy cho biết người ta bảo quản thịt tươi và thịt nấu chính bằng cách nào

Bài làm:

1. Rau hư, thối và thân lá úa vàng

2. Cá, thịt bốc mùi thiu, thối, cốc sữa nổi váng, chua và mất mùi thơm

3. Bảo quản thịt tươi: dùng ngắn ngày thì để ngăn đá tụ lạnh, dài ngày thì sấy khô, hun khói,...

Bảo quản thịt chín: để tủ lạnh

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021