Soạn bài Hòa nhập vào môi trường mới

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là bài soạn của Bài mở đầu: Hòa nhập vào môi trường mới Ngữ Văn 6 tập 1 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Sách chân trời sáng tạo CTST. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo Ngữ Văn 6 tập 1 KhoaHoc

A. Yêu cầu cần đạt

  • Có trách nhiệm với việc học tập của bản thân.
  • Nhân ái, hoà đồng.
  • Nhận biết được nội dung cơ bản của sách gióo khoa Ngữ văn 6.
  • Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn
  • Biết lập kế hoạch côu lạc bộ đọc sóch.
  • Bước đầu hiểu về môi trường học tộp mới.

B. Nội dung

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài mở đầu: Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung học cơ sở

[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài mở đầu: Khám phá một chặng hành trình


  • 14 lượt xem