Soạn văn 10 tập 2 bài đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trang 31 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trang 31 sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn cho ta hiểu tinh thần hiếu học, coi trong những người hiền tài của đất nước ta. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM\

1. Tác giả: Thân Nhân Trung

Thân Nhân Trung (1418 – 1499), nguyên là phó soái trong Tao đàn văn học do Lê Thánh Tông sáng lập.

2. Tác phẩm :

  • Bài kí được khắc bia năm 1418. Trước phần trích học có một đoạn văn dài kể việc từ khi Lê Thái Tô dựng nước (1428) đến năm 1484, các vua Lê tuy đều có chú ý bồi dưỡng nhân tài nhưng chưa có điều kiện dựng bia tiến sĩ. Cuối phần trích là danh sách 33 vị tiếng sĩ khoa Nhâm Tuất 1442.
  • Bài bia này giữ vai trò quan trọng như một lời tựa chung cho 82 tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 32 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 32 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Ý nghĩa của việc khắc bia, ghi tên tiến sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 32 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Theo anh (chị) bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 32 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Lập sơ đồ về kết cấu của bài văn bia

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia"?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 105 lượt xem