Sử dụng hàm MAX (hoặc MIN) với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của dữ liệu trong cột đó...

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Sử dụng hàm MAX (hoặc MIN) với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của dữ liệu trong cột đó. Theo em, việc sử dụng hàm như thế có tương đương với việc sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) trong cột đó hay không? Hãy bày tỏ quan điểm của em với bạn bè mình.

Bài làm:

Sử dụng hàm Max (hoặc Min) với dữ liệu trong một cột nào đó sẽ cho kết quả là giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) của dữ liệu trong cột đó. Theo em hàm như thế sẽ khác với sử dụng lệnh lọc ra giá trị lớn nhất (hoặc giá trị nhỏ nhất) vì lệnh lọc ra thì có thể lọc được nhiều bạn học sinh hơn so với sử dụng hàm Max (hàm Max chỉ lấy ra được 1 bạn học sinh).

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021