Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng nhất: Sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?

a. Giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp, phần lớn sống cố định, cảm ứng chậm.
b. Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh.
c. Giới Thực vật gồm 4 ngành chính, nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.
d. Cả a và b.

Bài làm:

Câu 3:

=> đáp án: d

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021