Các sinh vật mặc dù khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a. Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c. Chúng đều có chung một tổ tiên.

d. Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Bài làm:

Câu 4:

=> đáp án: C

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021