Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Bài làm:

Câu 2:

  • Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau.
  • Chúng chi khác nhau:
    • Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập.
    • Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021