Tên một số hoạt động thông tin liên lạc? Em nên làm gì để giữ gìn và bảo vệ các phương tiện thông tin liên lạc?

  • 1 Đánh giá

5. Đọc và cho biết

  • Tên một số hoạt động thông tin liên lạc?
  • Em nên làm gì để giữ gìn và bảo vệ các phương tiện thông tin liên lạc?

Bài làm:

  • Tên một số hoạt động thông tin liên lạc là: nhận, chuyển thư tín, bưu phẩm, tiền; phát và thu nhận thông tin giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước và nước ngoài.
  • Để giữ gìn và bảo vệ các phương tiện thông tin liên lạc, chúng ta cần phải bảo quản và sử dụng cẩn thận, không phá phách, nghịch ngợm làm hư hỏng nó.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021