Hình nào trong hình 2 thể hiện suối, sông, hồ? So sánh giữa sông, suối và hồ?

  • 1 Đánh giá

2. Cùng suy nghĩ và thảo luận:

a. Hình nào trong hình 2 thể hiện suối, sông, hồ?

b. So sánh giữa sông, suối và hồ?

Bài làm:

Trong hình 2:

  • Bức tranh a: Sông
  • Bức tranh b: Hồ
  • Bức tranh c: suối

So sánh sông, hồ, suối:

  • Sông: Dòng nước tự nhiên tương đối lớn, chảy thường xuyên trên mặt đất, thuyền bè có thể đi lại trên đó được.
  • Hồ: Vùng trũng sâu chứa nước tương đối lớn ở trong đất liền.
  • Suối: Dòng nước tự nhiên bắt nguồn từ trên những đỉnh núi cao, suối có kích thước nhỏ.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn tự nhiên và xã hội lớp 3 VNEN