Tại sao Trái đất được gọi là hành tinh trong hệ mặt trời? Tại sao mặt trăng được gọi là vệ tinh của Trái đất?

  • 1 Đánh giá

7. Đọc và trả lời

  • Tại sao Trái đất được gọi là hành tinh trong hệ mặt trời?
  • Tại sao mặt trăng được gọi là vệ tinh của Trái đất?

Bài làm:

  • Trái đất được gọi là hành tinh trong hệ mặt trời vì Trái Đất chuyển động quanh mặt trời\
  • Mặt trăng được gọi là vệ tinh của Trái đất vì Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021