Thay nhau hỏi và trả lời: Ngày mai có mấy tiết? Đó là những tiết gì?

  • 1 Đánh giá

6. Thay nhau hỏi và trả lời:

  • Ngày mai có mấy tiết?
  • Đó là những tiết gì?

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Ngày mai có 4 tiết.
  • Các tiết đó là: tiếng việt, thể dục, toán, đạo đức.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021