Thêm vào mỗi chỗ trống một quan hệ từ và về câu thích hợp để tạo thành câu ghép

  • 1 Đánh giá

2. Thêm vào mỗi chỗ trống một quan hệ từ và về câu thích hợp để tạo thành câu ghép:

a. Hễ em làm xong các bài tập Tiếng Việt........................

b. Nếu chúng ta chu quan.............................

c. .................... thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Bài làm:

a. Hễ em làm xong các bài tập Tiếng Việt thì Tuấn lại mượn vở em chép bài

b. Nếu chúng ta chủ quan thì trấn đánh này sẽ thất bại.

c. Nếu Hồng nghe lời cô giáo thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021