Thi tìm nhanh những từ ngữ chỉ các phẩm chất của phụ nữ Việt Nam

  • 1 Đánh giá

2. Thi tìm nhanh những từ ngữ chỉ các phẩm chất của phụ nữ Việt Nam

Bài làm:

Những từ ngữ chỉ phẩm chất của phụ nữ Việt Nam là:

Chuyên cần, đảm đang, chịu thương, chịu khó, nhân hậu, vị tha...

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021