Thi viết nhanh vào vở tên vật, tên hoạt động trong tranh có chữ bắt đầu bằng g hoặc gh theo thứ tự tranh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Thi viết nhanh vào vở tên vật, tên hoạt động trong tranh có chữ bắt đầu bằng g hoặc gh theo thứ tự tranh

Bài làm:

Tên vật, tên các hoạt động trong tranh có chữ bắt đầu bằng g hoặc gh theo thứ tự tranh:

  • Tranh 1: gỗ
  • Tranh 2: gà
  • Tranh 3: ghế
  • Tranh 4: giơ tay
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021