Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài trong bài "Chiếc áo của ba" viết kết quả vào phiếu học tập

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thầm đoạn văn "Cái áo của ba" (trang 68 sgk)

2. Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài trong bài "Chiếc áo của ba" viết kết quả vào phiếu học tập

Mở bài

- Từ đầu đến .......

- Cách mở bài: Mở bài theo kiểu

Thân bài

- Từ.......... đến ............

Các chi tiết thể hiện cách thức miêu tả cái áo:

+ Tả bao quát:.....................

+ Tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể: ...............

+ Nêu công dụng và tình cảm với cái áo: ..................

Kết bài

- Phần còn lại

- Cách kết bài: kết bài theo kiểu...............

Bài làm:

Mở bài

- Từ đầu đến màu đỏ úa

- Cách mở bài: Mở bài theo kiểu trực tiếp

Thân bài

- Từ chiếc áo sờn của ba đến chiếc áo quân phục cũ của ba

Các chi tiết thể hiện cách thức miêu tả cái áo:

+ Tả bao quát: cái áo xinh xinh, trông rất oách.

+ Tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể: những đường khâu, hàng khuy, cố áo, cầu vai, măng - sét

+ Nêu công dụng và tình cảm với cái áo:rất hãnh diện, chừng chạc như anh lính tí hon.

Kết bài

- Phần còn lại

- Cách kết bài: kết bài theo kiểu mở rộng

  • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021