Tìm các từ dùng để nối các vế câu trong mồi câu ghép dưới đây. Viết kết quả ra bảng nhóm.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm các từ dùng để nối các vế câu trong mồi câu ghép dưới đây. Viết kết quả ra bảng nhóm.

M: Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

(Cặp từ dùng để nôi các vế câu: vừa - đã)

a. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

(THẠCH LAM)

b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

(NGUYỄN PHAN HÁCH)

c. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

(TRẦN HOẢI DƯƠNG)

Bài làm:

a. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy.

c. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021