Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng sgk Vật lí 9 trang 157

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 157 Sgk Vật lí lớp 9

Bố trí thí nghiệm như ở hình 60.1

Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - sgk Vật lí 9 trang 157

Thả cho viên bi sắt lăn xuống từ điểm A có độ cao h1. Quan sát chuyển động của bi, đánh dấu vị trí của bi khi lên đến điểm B có độ cao lớn nhất h2 ở bên phải.

C1. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

C2. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

C3. Thiết bị thí nhiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không ? Trong quá trình viên bi chuyển động , ngoài cơ năng ra còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không ?

Bài làm:

C1. Khi viên bi chuyển động từ A đến C: Thế năng viên bi giảm dần, động năng viên bi tăng dần

Khi viên bi chuyển động từ C đến B: Động năng viên bi giảm dần, thế năng viên bi tăng dần

C2. Thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A lớn hơn thế năng mà bi có ở điểm B.

C3. Thiết bị thí nghiệm trên không thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cũng cấp cho nó lúc ban đầu. Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng ra còn có nhiệt năng xuất hiện do xảy ra sự ma sát giữa viên bi và sàn

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021