Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 4: Cấp số nhân (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 4: Cấp số nhân (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho ba số tạo thành một cấp số nhân mà tổng của chúng bằng 93. Ta có thể sắp xếp chúng ( theo thứ tự của cấp số kể trên) như là số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ bảy của một cấp số cộng. Tìm tích của ba số đó.

 • A.3375
 • B.64
 • C.2744
 • D.1000

Câu 2: Độ dài các cạnh của một tam giác ABC lập thành một cấp số nhân. Tam giác ABC có tối đa mấy góc không quá ?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3

Câu 3 Tìm số hạng đầu của một cấp số nhân có bốn số hạng, biết tổng ba số hang đầu bằng , đồng thời theo thứ tự, chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng

 • A. 4
 • B.
 • C.
 • D.-1

Câu 4: cho ba số lập thành một cấp số nhân và $x^{4}=y\sqrt{3}$. Tìm công bội q của cấp số đó

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Trong các dãy só sau, dãy số ào không phải là một cấp số nhân?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Dãy số 1;2;4;8;16;32;... là một cấp số nhân với:

 • A.Công bội là 3 và số hạng đầu tiên là 1
 • B.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1
 • C.Công bội là 4 và số hạng đầu tiên là 2
 • D.Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 2

Câu 9: Cho cấp số nhân với $u_{1}=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

 • A.-2;10;50;-250
 • B.-2;10;-50;250
 • C.-2;-10;-50;-250
 • D.-2;10;50;250

Câu 10: một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

 • A.18
 • B.17
 • C.16
 • D.9

Câu 11: Một cấp số nhân có 6 số hạng với công bội bằng 2 và tổng số các số hạng bằng 189. Tìm số hạng cuối của cấp số nhân đã cho.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Một cấp số ân có ba số hạng là a,b,c ( theo thứ tự đó) trong đó các số hạng đều khác 0 và công bội . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khách trên thắng hay thua bao nhiêu?

 • A. Hòa vốn.
 • B. Thua 20000 đồng
 • C. Thắng 20000 đồng
 • D. Thua 40000 đồng.

Câu 14: Với giá trị nào dưới đây thì các số hạng lần lượt là -2;x;-18;y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Thêm hai số thực dương x và y vào giữa hai số 5 và 320 để được bốn số theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm x để các số theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Với giá trị x nào dưới đây thì các số theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19:Cho cấp số nhân có $u_{1}=-1$và $q=\frac{-1}{10}$. Số $\frac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

 • A. Số hạng thứ 103
 • B. Số hạng thứ 104
 • C. Số hạng thứ 105
 • D. Không là số hạng của cấp số đã cho.

Câu 20: Cho cấp số nhân có $u_{1}=-6$ và $q=-2$. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho bằng 2046. Tìm x.

 • A. n=9
 • B. n=10
 • C. n=11
 • D. n=12
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Cấp số nhân


Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 4: Cấp số nhân (P1)
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021