Trắc nghiệm địa lí 7 bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 7 bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào không đúng về hạn chế trong sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ:

 • A. Nông sản có giá thành cao nên bị cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường
 • B. Sử dụng nhiều phân bón hoá học, thuốc trừ sâu
 • C. Số lượng lao động ít
 • D. Ít sử dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất

Câu 2: Ý nào không dungd khi nói đến nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?

 • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.
 • C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 • D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Câu 3: Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp:

 • A. Rộng lớn.
 • B. Ôn đới.
 • C. Hàng hóa.
 • D. Công nghiệp.

Câu 4: Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế:

 • A. Giá thành cao.
 • B. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.
 • C. Ô nhiễm môi trường.
 • D. Nền nông nghiệp tiến tiến

Câu 5: Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?

 • A. Ca-na-đa.
 • B. Hoa kì.
 • C. Mê-hi-cô.
 • D. Ba nước như nhau.

Câu 6: Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:

 • A. Ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.
 • B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.
 • C. Cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.
 • D. Cây hoa màu và cây công nghiệt ôn đới.

Câu 7: Quốc gia có tỷ lệ dân cư tham gia hoạt động nông nghiệp ít nhất là:

 • A. Canada
 • B. Hoa Kì
 • C. Mê-hi-cô
 • D. Ba nước bằng nhau.

Câu 8: Nền nông nghiệp Bắc Mỹ còn nhiều hạn chế :

 • A. Giá thành cao
 • B. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học
 • C. Ô nhiễm môi trường
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Sự phân hóa nông sản ở Bắc Mỹ là do tác động của:

 • A. Địa hình
 • B. Khí hậu
 • C. Kinh tế
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:

 • A. Quy mô diện tích lớn.

 • B. Sản lượng nông sản cao.
 • C. Chất lượng nông sản tốt.
 • D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Câu 11: Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:

 • A. Đồng bằng Bắc Mĩ.
 • B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì;
 • C. Ven vịnh Mê-hi-cô
 • D. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì

Câu 12: Nước nào có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong các nước Bắc Mĩ?

 • A. Ca-na-đa.
 • B. Hoa Kì.
 • C. Mê-hi-cô.
 • D. Ngang nhau.

Câu 13: Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là:

 • A. Ca-na-đa.
 • B. Hoa kì.
 • C. Mê-hi-cô.
 • D. Ba nước như nhau.

Câu 14: Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-da:

 • A. Năng suất cao.
 • B. Sản lượng lớn.
 • C. Diện tích rộng.
 • D. Tỉ lệ lao động cao.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021