Trắc nghiệm hóa học 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 31: Luyện tập Anken và ankađien. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Anken được điều chế bằng phương pháp tách HX( X: halogen) theo phản ứng:

R-CH-CH(X)-CH$_{3}$ $\overset{KOH/ancol}{\rightarrow}$ R-CH=CH-CH$_{3}$ + HX

Khả năng phản ứng tăng dần theo dãy nào sau đây?

 • A. F, Cl, Br, I
 • B. Cl, Br, I, F
 • C. I, Br, Cl. F
 • D. I, Cl, Br, F

Câu 2: Đem hỗn hợp các đồng phân mạch hở của CH$_{8}$ cộng hợp với H$_{2}$O ( H$^{+}$, t$^{\circ}$) thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 3: Phương pháp nào sau đây giúp thu được 2-clobutan tinh khiết nhất?

 • A. butan tác dụng với hidroclorua chiếu sáng, tỉ lệ 1:1
 • B. but-2-en tác dụng với hidroclorua
 • C. but-1-en tác dụng với hidroclorua
 • D. buta-1,3-đien tác dụng với hidroclorua

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm CH$_{4}$, C$_{3}$H$_{6}$ và C$_{4}$H$_{8}$ được (m+ 2) gam HO và (m+ 28) gam CO. Giá trị của m là:

 • A. 18 gam
 • B. 16 gam
 • C. 10 gam
 • D. 7 gam

Câu 5: Hỗn hợp X gồm một olefin M và H có khối lượng phân tử trung bình 10,67 đi qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H= 8. Biết M phản ứng hết. Công thức phân tử của M là:

 • A. CH$_{6}$
 • B. CH$_{10}$
 • C. CH$_{8}$
 • D. CH$_{4}$

Câu 6: Hidrat hóa hai anken chỉ thu được hai ancol. Hai anken đó là:

 • A. eten và but-1-en
 • B. 2-metylpropen và but-1-en
 • C. propen và but-2-en
 • D. eten và but-2-en

Câu 7: Tecpen có công thức phân tử CH$_{50}$ có tên là:

 • A. Licopen
 • B. Squalen
 • C. Caroten
 • D. Selinen

Câu 8: Để làm sạch metan có lần etilen người ta cho hỗn hợp đi qua:

 • A. Khí hidro có Ni, t
 • B. Dung dịch Brom
 • C. Dung dịch AgNO/NH
 • D. Khí hidroclorua

Câu 9: Trong bình kín chứa hỗn hợp gồm 1 thể tích anken, 1 lượng oxi có thể tích gấp hai lần thể tích của oxi cần dùng (đo ở cùng điều kiện). Đem đốt hỗn hợp được sản phẩm A, khi cho hơi nước ngưng tụ của A và đưa về điều kiện ban đầu thì thể tích giảm 25% so với hỗn hợp ban đầu. Cấu tạo của olefin là:

 • A. CH=CH-CHCH$_{3}$
 • B. CHCH$_{2}$=CH-CH$_{2}$CH
 • C. CH=CH-CH$_{3}$
 • D. CH-C=CH-CH

Câu 10: Một anken X cho tác dụng với HBr cho chất Y, X tác dụng với HCl cho chất Z. Biết phần trăm lượng cacbon trong Z lớn hơn phần trăm lượng cacbon trong Y là 16,85%. Vậy X là:

 • A. CH$_{6}$
 • B. CH$_{10}$
 • C. CH$_{8}$
 • D. CH$_{12}$

Câu 11: Trong công nghiệp, andehit axetic thường được điều chế từ:

 • A. Axetilen
 • B. Etilen
 • C. Ancol etylic
 • D. Metan

Câu 12: Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen được dùng để:

 • A. làm hương liệu cho mỹ phẩm
 • B. sản xuất dược phẩm
 • C. làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm
 • D. tất cả đều đúng

Câu 13: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm metan và etilen vào dung dịch nước brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn lại 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Tính %metan trong X( theo thể tích)?

 • A. 25%
 • B. 50%
 • C. 60%
 • D. 37,5%

Câu 14: Khi cho propen tác dụng với HBr theo quy tắc Maccopnhicop thu được sản phẩm chính nào sau đây?

 • A. CH-CHBr-CH$_{2}$Br
 • B. CH-CHBr-CH
 • C. CHBr-CH-CHBr
 • D. CH-CH$_{2}$-CH$_{2}$Br

Câu 15: Ba hidrocacbon A, B, C là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Phân tử khối của C gấp đôi phân tử khối của A. Vậy A, B, C thuộc dãy đồng đẳng nào?

 • A. Ankan
 • B. Anken
 • C. Ankin
 • D. Aren

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một ankadien A thu được hỗn hợp sản phẩm hơi gồm 11,2 lít khí CO (đktc) và m gam HO. Dẫn hỗn hợp sản phẩm qua bình (1) đựng dung dịch axit sunfuaric đặc sau đó qua bình (2) đựng nước vôi trong dư. Công thức phân tử của A, độ tăng khối lượng bình (1) và kết tủa thu được ở bình (2) là:

 • A. CH$_{8}$; 7,2 gam; 50 gam
 • B. CH$_{8}$; 3,6 gam; 5,0 gam
 • C. CH$_{6}$; 3,6 gam; 50 gam
 • D. CH$_{6}$; 7,2 gam; 5,0 gam

Câu 17: Chất không phải là dẫn xuất chứa oxi của tecpen là:

 • A. Menton
 • B. Geraniol
 • C. Xitroneol
 • D. Ximen

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 2 olefin là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy 7 thể tích X cần 31 thể tích oxi ( đo cùng điều kiện). Công thức phân tử của 2 olefin là:

 • A. CH$_{4}$ và C$_{3}$H$_{6}$
 • B. CH$_{6}$ và C$_{4}$H$_{8}$
 • C. CH$_{4}$ và C$_{4}$H$_{8}$
 • D. CH$_{4}$ và C$_{4}$H$_{10}$

Câu 19: Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a mol HO và b mol CO. Hỏi tỉ số T= a: b có giá trị trong khoảng nào?

 • A. [1; 2)
 • B. (1; 2)
 • C. [1; 2]
 • D. (1; 2]

Câu 20: Dẫn hỗn hợp hai chất X, Y có công thức phân tử là CH$_{6}$, C$_{4}$H$ vào dung dịch brom, thấy dung dịch nhạt màu và không có khí thoát ra. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. X, Y là hai anken đồng đẳng liên tiếp với nhau
 • B. X, Y là hai xicloankan chứa vòng ba cạnh
 • C. X, Y là hai xicloankan đồng đẳng với nhau
 • D. Cả A và B đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31: Luyện tập Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 137


 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021