Trắc nghiệm Hóa học 11 bài 30 Ankađien

 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 30

Trắc nghiệm Hóa học 11 bài 30 có đáp án được KhoaHoc tổng hợp và đăng tải trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi.

Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm Hóa học 11 bài 30: Ankađien gồm các câu hỏi bám sát kiến thức trọng tâm của bài học kết hợp kiến thức mở rộng, nâng cao môn Hóa 11. Học sinh có thể luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi, đánh giá kết quả, năng lực của bản thân thông qua số lượng đáp án đúng đã được chọn. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình.

Câu 1: Ankadien liên hợp là hidrocacbon trong phân tử có:

 • A. 2 liên kết đôi các nhau một liên kết đơn
 • B. 2 liên kết đôi kề nhau
 • C. 2 liên kết đôi cách nhau từ 2 liên kết đơn trở lên
 • D. 2 liên kết 3 cách nhau 1 liên kết đơn

Câu 2: Chọn phát biểu đúng về strien trong các phát biểu sau:

 1. Ở bất kì điều kiện nào, striren chỉ cộng hợp được với một phân tử H
 2. Striren làm mất màu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường
 3. Striren có thể trùng hợp thành polime
 4. Striren là đồng đẳng của benzen vì có cùng công thức chung
 5. Đốt cháy hoàn toàn striren thu được số mol CO bằng số mol HO
 • A. 1,4,5
 • B. 2, 3
 • C. 1, 2
 • D. 1, 3

Câu 3: Số liên kết có trong một phân tử buta-1,3-đien là:

 • A. 8
 • B. 7
 • C. 6
 • D. 9

Câu 4: Hidro hóa hoàn toàn isopren ta được:

 • A. pentan
 • B. isobutan
 • C. isopentan
 • D. neopentan

Câu 5: Từ isopentan, có xúc tác thích hợp và ở nhiệt độ cao có thể điều chế trực tiếp được chất nào sau đây bằng phản ứng tách?

 • A. Buta-1,3-đien
 • B. Isopren
 • C. Butan
 • D. Pentan

Câu 6: Ankadien sau đây có bao nhiêu đồng phân hình học?

CH-CH=CH-CH=CH-CH

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 4

Câu 7: Dãy các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

 • A. CH=CH-CH=CH, lưu huỳnh
 • B. CH=CH-CH=CH, CH6H5CH=CH
 • C. CH=C(CH3)-CH=CH, C6H5
 • D. CH=CH-CH=CH, CH3-CH=CH

Câu 8: Buta-1,2-đien có thể được điều chế từ:

 • A. Ancol etylic
 • B. Vinylaxetilen
 • C. Butan
 • D. Cả A, B, C

Câu 9: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

 • A. CH=CH-CH=CH3
 • B. CHCH=C(CH)
 • C. CHCH=CH-CH=CH2
 • D. CH=CH-CH=CH

Câu 10: Oxi hóa hoàn toàn 6,8 gam ankadien X, thu được 11,2 lít CO (đktc). Công thức phân tử của X là:

 • A. CH2
 • B. CH6
 • C. CH8
 • D. CH10

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam bột ankadien liên hợp X thu được 0,56 lít khí CO (đktc). Tên gọi của X là:

 • A. Buta-1,3-đien
 • B. Penta-1,3-đien
 • C. Metylbuta-1,3-đien
 • D. Cả B và C đúng

Câu 12: Để thu được cao su tự nhiên, người ta đem trùng hợp chất nào sau đây?

 • A. Buta-1,3-đien
 • B. Cloren
 • C. 2,2-đimetylbuta-1,3-đien
 • D. Isopren

Câu 13: Sản phẩm chính của phản ứng cộng brom vào 2-metylbuta-1,3-đien theo tỉ lệ mol 1: 1 ở 40C là:

 • A. CHBr-C(CH3)=CH-CHBr
 • B. CH=CH-C(CH3)Br-CHBr
 • C. CHBr=C(CH)-CH2-CH2Br
 • D. CHBr-C(CH3)Br-CHBr-CHBr

Câu 14: Buta-1,3-đien phản ứng được với tất cả các chất nào trong dãy dưới đây?

 • A. Cl(as); dung dịch NaNO3, CH4, O (to)
 • B. Dung dịch AgNO, dung dịch KMnO4, H2 (Ni, to), dung dịch HCl
 • C. Dung dịch NaOH, dung dịch nước clo, H (Ni, to)
 • D. Dung dịch Br, dung dich KMnO4, H (Ni, to), HO ( xt, to)

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn V lít một ankadien thu được 35,2 gam CO và 10,8 gam HO. Giá trị của V là (đktc):

 • A. 2,24 lít
 • B. 3,36 lít
 • C. 4,48 lít
 • D. 6,72 lít

Câu 16: Cho các mệnh đề sau

 1. Ankadien liên hợp là hidrocacbon không no, mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi xen giữa 1 liên kết đơn
 2. Chỉ có ankadien mới có công thức chung CH2n-2
 3. Ankadien có thể có 2 liên kết đôi liền kề nhau
 4. Buta-1,3-dien là một ankadien
 5. Chất CH8 có 2 đồng phân là ankadien liên hợp

Các mệnh đề đúng là:

 • A. 1,2,3
 • B. 1,2,4
 • C. 1,3,4,5
 • D. 1,3,4

Câu 17: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch HBr (1: 1), ở -80C sản phẩm chính thu được là:

 • A. 2-brombut-3-en
 • B. 1-brombut-2-en
 • C. 2,3-đibrombutan
 • D. 1,4-đibrombutan

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam ankadien X, thu được 8,96 lít CO (đktc) và 5,4 gam HO. Cho m gam X tác dụng với dung dịch Br, số mol Br tối đa tham gia phản ứng là:

 • A. 0,1 mol
 • B. 0,2 mol
 • C. 0,3 mol
 • D. 0,05 mol

Câu 19: Tecpen và dẫn xuất chứa oxi của tecpen được dùng để:

 • A. làm hương liệu cho mỹ phẩm
 • B. sản xuất dược phẩm
 • C. làm hương liệu cho công nghiệp thực phẩm
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Để khai thác tecpen người ta thường dùng phương pháp nào sau đây?

 • A. Chưng cất thường
 • B. Chưng cất lôi cuốn hơi nước
 • C. Chưng cất ở áp suất thấp
 • D. Chưng cất phân đoạn

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 30: Ankađien sgk Hóa học 11 trang 133

 

 • 808 lượt xem