Trắc nghiệm hóa học 11 bài 10: Photpho

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 10: Photpho. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy nêu hiện tượng và giải thích tại sao khi cho photpho đỏ và photpho trắng cùng đặt lên 1 thanh sắt, sau đó dùng ngọn lửa đèn cồn hơ nóng lá sắt:

 • A. P trắng bốc cháy còn P đỏ thì không do P trắng có dạng P còn P đỏ dạng polime
 • B. Cả hai đều bốc cháy vì được cung cấp nhiệt độ
 • C. P đỏ cháy còn P trắng thì không do P trắng có dạng P còn P đỏ dạng polime
 • D. P đỏ chuyển thành P trắng vì được cung cấp nhiệt

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

 • A. Trong tự nhiên có thể tìm thấy photpho ở trạng thái tự do ở trong xương, răng,...
 • B. Trong tự nhiên chỉ tìm thấy các hợp chất của photpho
 • C. Tất cả các muối PO của kim loại kiềm, amoni đều tan
 • D. Ca(PO$_{4})_{2}$ là chất rắn, không tan trong H$_{2}$O nên cũng không thể phản ứng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ đặc

Câu 3: Trong công nghiệp, Photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây?

 • A. quặng photphorit, đá xà vân và than cốc
 • B. quặng photphorit, cát và than cốc
 • C. diêm tiêu, than gỗ và lưu huỳnh
 • D. cát trắng, đá vôi và sođa

Câu 4: Thành phần chính của quặng apatit là:

 • A. CaPO$_{7}$
 • B. Ca(PO
 • C. 3Ca(PO$_{4})_{2}$.CaF$_{2}$
 • D. Ca(PO$_{4})_{2}$

Câu 5: Trong công nghiệp photpho được điều chế bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc. Hãy cho biết tỷ lệ: Ca(PO$_{4})_{2}$: SiO$_{2}$: C

 • A. 1: 2: 3
 • B. 1: 3: 5
 • C. 1: 2: 4
 • D. 1: 3: 6

Câu 6: Sắp xếp các muối sau theo thứ tự độ đan trong nước tăng dần:

Ca(PO$_{4})_{2}$, CaHPO$_{4}$, Ca(H$_{2}$PO$_{4})_{2}$.

 • A. Ca(PO$_{4})_{2}$< CaHPO$_{4}$< Ca(H$_{2}$PO$_{4})_{2}$
 • B. Ca(PO$_{4})_{2}$< Ca(H$_{2}$PO$_{4})_{2}$
 • C. Ca(HPO$_{4})_{2}$< CaHPO$_{4}$< Ca$_{3}$(PO$_{4})_{2}$
 • D. CaHPO< Ca$_{3}$(PO$_{4})_{2}$< Ca(H$_{2}$PO$_{4})_{2}$

Câu 7: Chọn phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

 • A. Một số loại bom (ví dụ bom napan) có chứa phốt pho trắng
 • B. Hiện tượng phát lân quang (dân gian gọi là ma chơi) chủ yếu là do photpho đỏ gây ra
 • C. Diêm an toàn là loại diêm sản xuất từ photpho trắng
 • D. P đỏ và P trắng là hai dạng thù hình chính của photpho. Chúng không thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia

Câu 8: Đốt cháy một lượng photpho ( có khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, Lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó có 7,1 gam NaHPO$_{4}$. Giá trị của m là?

 • A. 13.1
 • B. 12,6
 • C. 14,2
 • D. 15,6

Câu 9: Cho sơ đồ sau:

Ca(PO$_{4})_{2}$ $\overset{+ SiO$_{2}+ C, 1200^{\circ}C}{\rightarrow}$ A $\overset{+ Ca, t^{\circ}}{\rightarrow}$ B $\overset{+ HCl}{\rightarrow}$ C $\overset{+ O_{2}, t^{\circ}}{\rightarrow}$ D

A, B, C, D lần lượt là:

 • A. Co, CaO, CaCl, CaOCl
 • B. CaSiO, CaO. CaCl$_{2}$, CaOCl$_{2}$
 • C. P, CaP$_{2}$, PH, HPO$_{4}$
 • D. PO$_{5}$, Ca$_{3}$P, PH$_{3}$, H$_{3}$PO$_{4}$

Câu 10: Tìm phương trình hóa học viết sai:

 • A. 2P + 3Ca Ca$_{3}$P$_{2}$
 • B. 4P + 5O(dư) $\rightarrow $ 2PO$_{5}$
 • C. PCl + 3H$_{2}$O $\rightarrow $ HPO$_{4}$+ HCl
 • D. PO$_{3}$ + 3HO $\rightarrow $ 2H$_{3}$PO$_{4}$

Câu 11: Nung 1000 gam quặng photphorit chứa Ca(PO$_{4})_{2}$ hàm lượng 77,5% với C và SiO$_{2}$ đều lấy dư ở 1000$^{\circ}$C. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là?

 • A. 310 gam
 • B. 148 gam
 • C. 155 gam
 • D. 124 gam

Câu 12: Cho photpho tác dụng với các chất sau: Ca, O, Cl, KClO$_{3}$, HNO$_{3}$ và HSO$_{4}$ đặc nóng. Photpho tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3

Câu 13: Trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng, thu được 2 muối PCl$_{3}$ và PCl$_{5}$ có tỉ lệ mol 1: 2. Hạ nhiệt độ trong bình về 0$^{\circ}$C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là:

 • A. 1,55
 • B. 1,86
 • C. 0,93
 • d. 1,24

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Cấu hình electron nguyên tử của photpho là 1s2s2p$^{6}$3s3p$^{3}$
 • B. Photpho chỉ tồn tại ở hai dạng thù hình là P đỏ và P trắng
 • C. P trắng hoạt động hóa học mạnh hơn P đỏ
 • D. Ở nhiệt độ thường, P hoạt động mạnh hơn N

Câu 15: Khi trộn bột photpho với magie rồi nung nóng ở nhiệt độ cao thì thu được hợp chất X. Vậy hợp chất X là:

 • A. MgPO$_{7}$
 • B. MgP$_{3}$
 • C. Mg(PO$_{4})_{2}$
 • D. MgP$_{2}$

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm cháy tác dụng vừa đủ với dung dịc NaOH 32% và chỉ tạo ra NaHPO$_{4}$. Khối lượng dung dịch NaOH 32% cần dùng là:

 • A. 12,5
 • B. 30
 • C. 35
 • D. 40

Câu 17: Khối lượng PO$_{5}$ có trong 5 tấn quặng photphat chứa 35% Ca$_{3}$(PO$_{4})_{2}$ là

 • A. 0,5 tấn
 • B. 0,8 tấn
 • C. 0,7 tấn
 • D. 0,85 tấn

Câu 18: Cho phản ứng sau:

P + HSO$_{4}$ $\rightarrow $ H$_{3}$PO$_{4}$ + SO + HO

Tổng hệ số các chất trong phương trình phản ứng oxi hóa khử trên bằng

 • A. 17
 • B. 18
 • C. 19
 • D. 20
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Photpho


 • 157 lượt xem