Trắc nghiệm hóa học 11 bài 44: andehit xeton

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 44: andehit xeton. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các câu phát biểu sau đây đúng hay sai?

 1. Ankanal (dãy đồng đẳng của fomandehit) có công thức phân tử chung là CH$_{2n}$O
 2. Hợp chất có công thức phân tử chung là CH$_{2n}$O luôn luôn cho phản ứng tráng bạc.
 • A. 1,2 đều đúng
 • B. 1,2 đều đúng
 • C. 1 đúng, 2 sai
 • D. 1 sai, 2 đúng

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một andehit cho CO và HO có số mol bằng nhau. Andehit đó có công thức tổng quát là:

 • A. CH$_{2n+1}$CHO
 • B. CH$_{2n}$(CHO)
 • C. CH$_{2n-1}$CHO
 • D. CH$_{2n+1}$CHO hoặc CH$_{2n}$(CHO)$_{2}$

Câu 3: Andehit axetic có tính oxi hóa khi tác dụng với:

 • A. dung dịch nước brom
 • B. O (xt Mn$^{2+}$, t$^{\circ}$)
 • C. AgNO/NH, t$^{\circ}$
 • D. H (Ni,t$^{\circ}$)

Câu 4: Fomon hay fomalin là:

 • A. Dung dịch chứa khoảng 40% andehit fomic
 • B. Dung dịch chứa khoảng 20% andehit fomic
 • C. Dung dịch chứa khoảng 40% axit fomic
 • D. Dung dịch chứa khoảng 20% axit fomic

Câu 5: Các đồng phân của andehit CH$_{10}$O là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 6: Phản ứng nào sau đây không tạo ra andehit axetic

 • A. Cho axetilen phản ứng với nước
 • B. Oxi hóa hoàn toàn Cumen
 • C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol etylic
 • D. Oxi hóa không hoàn toàn ancol metylic

Câu 7: Chỉ ra phát biểu đúng:

 • A. Andehit axetic , axeton đều làm mất màu nước brom
 • B. Andehit axetic , axeton đều không làm mất màu nước brom
 • C. Andehit axetic làm mất màu nước brom, còn axeton thì không
 • D. Andehit axetic không làm mất màu dung dịch nước brom, còn axeton thì làm mất màu dung dịch nước brom

Câu 8: Từ andehit, xeton muốn chuyển hóa thành ancol có thể dùng:

 • A. Phản ứng oxi hóa andehit, xeton bằng CuO, KMnO
 • B. Phản ứn khử andehit, xeton bằng LiAlH, H$_{2}$
 • C. Phản ứng oxi hóa andehit, xeton bằng LiAlH, H$_{2}$
 • D. Phản ứng khử andehit, xeton bằng CuO, KMnO

Câu 9: Để phân biệt các chất đựng riêng biệt fomalin, axeton, xiclohexan, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

 • A. Dùng nước brom, dùng dung dịch thuốc tím
 • B. Dùng thuốc thử AgNO/NH, dùng nước brom
 • C. Dùng dung dịch thuốc tím, dùng AgNO/NH
 • D. A, B, C đều đúng

Câu 10: Một andehit mạch hở X. Khử hoàn toàn m gam chất X cần V lít khí H được sản phẩm Y. Cho toàn bộ sản phẩm Y tác dụng Na dư tạo ra V/4 lít H bằng 1/2 thể tích Y. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Công thức tổng quát của X là:

 • A. CH$_{2n+1}$CHO
 • B. CH$_{2n}$(CHO)$_{2}$
 • C. CH$_{2n-1}$CHO
 • D. CH$_{2n-2}$(CHO)$_{2}$

Câu 11: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ:

 • A. Cumen
 • B. Propan-1-ol
 • C. Xiclopropan
 • D. Propan-2-ol

Câu 12: Không thể điều chế axeton bằng phương pháp nào dưới đây?

 • A. Oxi hóa Cumen bằng oxi không khí
 • B. Nhiệt phân CHCOOH hoặc CH(COO)$_{2}$Ca
 • C. Oxi hóa ancol isopropylic bằng oxi (không khí có Cu xt)
 • D. Oxi hóa ancol propylic bằng CuO đun nóng

Câu 13: Trong thực tế, người ta thường dùng glucozo để tráng gương thay vì dùng andehit do glucozo:

 • A. Rẻ tiền hơn
 • B. Không độc
 • C. Cùng 1 số mol, glucozo tạo nhiều Ag hơn
 • D. Tan tốt trong nước

Câu 14: Cho hỗn hợp HCHO và H đi qua ống đựng bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 11,8 gam. Lấy toàn bộ dung dịch trong bình r cho tác dụng với dung dịch AgNO$_{3}$/NH$_{3}$ dư tạo ra 21,6 gam Ag. Khối lượng ancol có tronh X là:

 • A. 8,3
 • B 9,3
 • C. 10,3
 • D. 1,03

Câu 15: Sự biến đổi nhiệt độ sôi của các chất theo dãy:

CHCHO, CHOH, C$_{2}$H$_{5}$OH là:

 • A. Tăng
 • B. Giảm
 • C. Không thay đổi
 • D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, đun nóng thu được hỗn hợp rắn Z và hỗn hợp hơi Y có tỷ khối so với hidro bằng 13,75. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO trong NH thu được 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:

 • A. 7,8
 • B. 7,4
 • C. 11,7
 • D. 8,8

Câu 17: Các phản ứng dưới đây, phản ứng nào có sản phẩm là xeton?

 • A. CH-CHCl-CH + NaOH
 • B. CH-CCl$_{2}$-CH+ NaOH
 • C. CH-CH$_{2}$-CH$_{2}$Cl + NaOH
 • D. CH-CH$_{2}$-CHCl$_{2}$ + NaOH

Câu 18: Một andehit X trong đó oxi chiếm 37,21%. X chỉ chứa một loại nhóm chức. Một mol X phản ứng với AgNO/NH đun nóng thu được 4 mol Ag. Vậy X là:

 • A. HCHO
 • B. OHC-CHCHO
 • C. OHC-CHO
 • D. OHC-CH$_{4}$-CHO

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng : Butan X Y Z T axeton

Vậy X, Y, Z, T trong sơ đồ phản ứng trên theo thứ tự là:

 • A. CH$_{4}$, CH$_{3}$CHOH, CH$_{3}$CHO. CH$_{3}$COOH
 • B. CH$_{6}$, CH$_{3}$CHOH, CH$_{3}$CHO, CH$_{3}$COOH
 • C. CH$_{6}$, CH$_{4}$, CH$_{3}$CHOH, CH$_{3}$COOH
 • D. Cả A và C đều đúng

Câu 20: Một andehit mạch hở không phân nhánh, lấy V lít hơi A cộng tối đa hết 3V lít h (Ni, t$^{\circ}$)(các thể tích khí đo cùng điều kiện). Đốt cháy m gam A thu được 14,08g CO và 2,88 gam HO. Giá trị của m là

 • A. 5,52
 • B. 6,55
 • C. 6,72
 • D. 8,4

Câu 21: Từ propan-1-ol điều chế axeton tối thiểu bao nhiêu phản ứng ?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 22: Ứng dụng nào sau đây không phải của andehit fomic?

 • A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomandehit
 • B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomadehit
 • C. Dùng để tẩy uế, ngâm mẫu động vật
 • D. Dùng để sản xuất axit axetic

Câu 23: Hidro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O (đktc). Giá trị của m là:

 • A. 17,8
 • B. 24,8
 • C. 10,5
 • D. 8,8

Câu 24: Cho 0,92 gam hỗn hợp X gồm CH và CH$_{3}$CHO tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO$_{3}$/NH$_{3}$ thu được 5,64 gam chất rắn. Phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X có giá trị lần lượt là:

 • A. 60% và 40%
 • B. 28,26 % và 71,74%
 • C. 25% và 75%
 • D. 30,67% và 69,33%

Câu 25: Cho hợp chất hữu cơ Y tác dụng với dung dịch AgNO trong NH dư thu được sản phẩm Z. Chất Z tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều cho hai khí vô cơ. CTCT của Y là:

 • A. HCHO
 • B. HCOOH
 • C. HCOONH
 • D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 44 hóa 11: Andehit Xeton sgk trang 198


 • 176 lượt xem