Trắc nghiệm vật lý 12 bài 37: Phóng xạ (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài bài 37: Phóng xạ (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

 • A. giảm đều theo thời gian
 • B. giảm theo đường hypebol
 • C. không giảm
 • D. giảm theo quy luật hàm số mũ

Câu 2: Chọn ý sai. Một ứng dụng của tia gamma là dùng để

 • A. tiệt trùng nông sản
 • B. chụp ảnh
 • C. chữa bênh ung thư
 • D. sấy, sưởi

Câu 3: Phóng xạ có hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ là

 • A. phóng xạ
 • B. phóng xạ
 • C. phóng xạ
 • D. phóng xạ

Câu 4: Thời gian τ để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e = 2,7 lần là τ=1/λ, trong đó λ là hằng số phóng xạ. So với số hạt nhân ban đầu, sau khoảng thời gian t = 2τ số hạt nhân nguyên tử của chất phóng xạ còn lại chiếm

 • A. 37%
 • B. 18,5%
 • C. 81,5%
 • D. 13,7%

Câu 5: Có hai khối chất phóng xạ A và B với chu kì phóng xạ lần lượt là T1 và T2. Biết T2 < T1. Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất ấy lần lượt là No và 4No. Thời gian để số lượng hai hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn phát biểu sai

 • A. trong phóng xạ , số nuclon của hạt nhân con bằng tổng số nuclon của hạt nhân mẹ
 • B. trong chuỗi phóng xạ đều có sự biến đổi hạt nhân thành một hạt nhân khác
 • C. phản ứng phóng xạ luôn là một phản ứng hạt nhân toả năng lượng
 • D. trong phóng xạ , số proton của hạt nhân con lớn hơn số proton của hạt nhân mẹ

Câu 7: Trong phóng xạ

 • A. có tia phóng xạ là pozitron
 • B. có hạt nhân con lùi một ô trong bảng phân loại tuần hoàn

 • C. có sự biến đổi một notron thành một proton
 • D. hạt nhân con có số khối nhỏ hơn số khối của hạt nhân mẹ

Câu 8: Chất phóng xạ pôlôni phát ra phóng xạ α và biến đổi thành chì $_{82}^{206}\textrm{Pb}$. Cho biết $m_{Po} = 209,9828u ; m_{Pb} = 205,9744u ; m_{\alpha }=4,0026u$ và $u = 931,5 MeV/c^{2}$. Năng lượng tỉa ra khi 1 mg pôlôni phân rã hết là

 • A. J
 • B. $2,48.10^{5} J
 • C. $1,24.10^{7} J
 • D. $1,24.10^{6} J

Câu 9: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ

 • A. giảm theo quy luật của hàm số mũ
 • B. cứ sau một khoảng thời gian thì giảm một nửa
 • C. không thay đổi theo
 • D. thay đổi theo khối lượng chất phóng xạ

Câu 10: Phóng xạ không có đặc tính nào sau đây?

 • A. là một quá trình biến đổi hạt nhân
 • B. là một quá trình ngẫu nhiên
 • C. có tính tự phát
 • D. thời điểm phân huỷ của hạt nhân phóng xạ là xác định

Câu 11: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ . Ở thời điểm to=0, có No hạt nhân X. Tính từ thời điểm to đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Chọn phát biểu sai

 • A. chất phóng xạ là một nguồn năng lượng
 • B. quá trình phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân
 • C. quá trình phóng xạ có tính tự phát và không chịu tác động từ bên ngoài
 • D. sự phóng xạ của một hạt nhân phóng xạ có thời điểm phân huỷ xác định

Câu 13: Trong các tia phóng xạ, tia đâm xuyên mạnh nhất là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Chọn ý sai. Tia gamma

 • A. thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm)
 • B. là chùm hạt proton có năng lượng cao
 • C. không bị lệch trong điện trường
 • D. chỉ được phát ra từ phân rã

Câu 15: Để đo chu kì bán rã của chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung. Bắt đầu đếm từ to=0 đến t1=1h, máy đếm được X1 xung, đến s=2h máy đếm được X2=1,25X1. Chu kì của chất phóng xạ đó là

 • A. 60 phút
 • B. 45 phút
 • C. 30 phút
 • D. 15 phút

Câu 16: Pôlôni là chất phóng xa tia α. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày đêm. Hằng số phsong xạ của pôlôni là

 • A. s-1
 • B. s-1
 • C. s-1
 • D. s-1

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. tia gồm các hạt có cùng khối lượng với electron và mang điện tích nguyên tố dương
 • B. Tia gồm các hạt electron nên được phóng ra từ vỏ nguyên tử
 • C. tia lệch trong điện trường ít hơn tia $\beta $
 • D. Tia gồm các hạt nhân nguyên tử heli

Câu 18: Xét sự phóng xạ α : A → B + α
Biết hạt nhân mẹ A lúc đầu đứng yên. So sánh động năng của các hạt sau phóng xạ ta thấy:

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 19: Chọn phát biểu sai:

 • A. Tia bị lệch về phía bản âm của tụ điện
 • B. Tia có thể xuyên qua tấm chì dày cỡ vài xentimet
 • C. Tia có tầm bay xa hơn tia $\alpha $
 • D. Tia ion hoá không khí kém hơn tia $\alpha $

Câu 20: Trong phóng xạ của hạt nhân , từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phóng xạ này xấp xỉ bằng

 • A. 85,2 MeV
 • B. 4,97 MeV
 • C. 4,86 MeV
 • D. 4,69 MeV

Câu 21: Tìm ý sai

Trong phóng xạ

 • A. số hạt sinh ra bằng số hạt nhân mẹ phân rã
 • B. khối lượng chất bền tạo thành bằng khối lượng chất phóng xạ đã phân rã
 • C. cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì số hạt nhân mẹ giảm còn một nửa
 • D. số hạt nhân con bằng số hạt

Câu 22: Có hai chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ là λ1, λ2 với λ2=2λ1. Lúc đầu chúng có khối lượng tương ứng là mo và 2mo. Khối lựng của chúng bằng nhau sau một khoảng thời gian là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 37 vật lí 12: Phóng xạ


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 37: Phóng xạ (P1)
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021