Trắc nghiệm vật lý 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh là:

 • A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
 • B. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.
 • C. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
 • D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 2: Vật kính của máy ảnh sử dụng:

 • A. thấu kính hội tụ
 • B. thấu kính phân kì
 • C. gương phẳng
 • D. gương cầu

Câu 3: Ảnh của một vật trong máy ảnh có vị trí:

 • A. nằm sát vật kính
 • B. nằm trên vật kính
 • C. nằm trên phim
 • D. nằm sau phim

Câu 4: Khi chụp ảnh bằng máy ảnh cơ học người thợ thường điều chỉnh ống kính máy ảnh để

 • A. thay đổi tiêu cự của ống kính.
 • B. thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt.
 • C. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim.
 • D. thay đổi khoảng cách từ vật đến phim.

Câu 5: Trong máy ảnh cơ học, để cho ảnh của vật cần chụp hiện rõ nét trên phim, người ta thường

 • A. thay đổi tiêu cự của vật kính và giữ phim, vật kính đứng yên.
 • B. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim bằng cách đưa vật kính ra xa hoặc lại gần phim.
 • C. thay đổi khoảng cách từ vật kính đến phim bằng cách đưa phim ra xa hoặc lại gần vật kính.
 • D. thay đổi vị trí của cả vật kính và phim sao cho khoảng cách giữa chúng không đổi.

Câu 6: Để chụp ảnh của một vật ở rất xa, cần phải điều chỉnh vật kính sao cho:

 • A. tiêu điểm vật kính nằm rất xa phim.
 • B. tiêu điểm vật kính nằm ở phía sau phim.
 • C. tiêu điểm vật kính nằm đúng trên phim.
 • D. tiêu điểm vật kính nằm ở phía trước phim.

Câu 7: Người ta dùng máy ảnh để chụp ảnh một bức tranh cao 0,5m và đặt cách máy 1,5m. Người ta thu được ảnh trên phim cao 2,4 cm. Khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là:

 • A. 0,8 cm
 • B. 7,2 cm
 • C. 0,8 m
 • D. 7,2 m

Câu 8: Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 3,6m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2,5cm và cách vật kính 12 cm. Chiều cao của vật AB là:

 • A. 7,5 mm
 • B. 7,5 cm
 • C. 75 cm
 • D. 7,5 m

Câu 9: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 5cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 3m. Xác định khoảng cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh.

 • A. 0,085cm.
 • B. 5cm.
 • C. 5,085cm.
 • D. 4,015cm.

Câu 10: Một vật AB đặt trước một máy ảnh và cách vật kính của máy 4m. Ta thu được một ảnh trên phim cao 2 cm và cách vật kính 10 cm. Tính chiều cao của vật AB.

 • A. AB = 8cm.
 • B. AB = 8m.
 • C. AB = 80cm.
 • D. AB = 8mm.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy ảnh?

 • A. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh thật mà ta muốn chụp trên một phim.
 • B. Máy ảnh là một dụng cụ dùng để thu ảnh ảo một vật mà ta muốn chụp.
 • C. Vật kính của máy ảnh là một thấu kính phân kì.
 • D. Ảnh của vật trên phim luôn là ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật .

Câu 12: Dùng máy ảnh để chụp một vật, ảnh thu được của vật trên phim có đặc điểm gì?

 • A. Ảnh thật.
 • B. Ảnh ngược chiều với vật.
 • C. Ảnh có kích thước nhỏ hơn vật.
 • D. Các phương án A, B, C đều đúng.

Câu 13: Khi chụp ảnh để cho ảnh được rõ nét, người ta cần điều chỉnh máy. Cách làm nào sau đây là sai?

 • A. Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính.
 • B. Điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim.
 • C. Điều chỉnh tiêu cự của vật kính.
 • D. Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính và khoảng cách từ vật kính đến phim.

Câu 14: Trong các thấu kính có tiêu cự sau đây, thấu kính nào có thể sử dụng làm vật kính của máy ảnh?

 • A. f = 500cm.
 • B. f = 150cm.
 • C. f = 100cm.
 • D. f = 5cm.

Câu 15: Vì sao phim của máy ảnh phải lắp trong buồng tối?

 • A. Vì phim ảnh dễ bị hỏng.
 • B. Vì phim ảnh là bằng nhựa.
 • C. Vì phim ảnh sẽ bị hỏng khi gặp ánh sáng chiếu vào nó.
 • D. Vì phim ảnh phải nằm sau vật kính.

Câu 16: Dùng máy ảnh để chụp ảnh một vật vuông góc cới trục chính của vật kính, khoảng cách từ vật đến kính là 3m, khoảng cách từ vật kính đến phim là 5cm. Gọi AB và A'B' là chiều cao của vật và ảnh.

 • A. AB = 15A'B'.
 • B. AB = 60A'B'.
 • C. AB = 5A'B'.
 • D. AB = 300A'B'.

Câu 17: Một người được chụp ảnh đứng cách máy ảnh 2m. Người ấy cao 1,5m, phim cách vật kính 4cm. Hỏi ảnh của người ấy trên phim cao bao nhiêu cm?

 • A. A'B' = 3cm.
 • B. A'B' = 4cm.
 • C. A'B' = 4,5cm.
 • D. A'B' = 6cm.

Câu 18: Dùng máy ảnh để chụp ảnh của vật AB cao 120cm, đặt cách máy 1,2m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh A'B' cao 3cm. Hỏi khoảng cách (OA') từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh là bao nhiêu?

 • A. OA' = 12cm.
 • B. OA' = 8cm.
 • C. OA' = 4cm.
 • D. OA' = 3cm.

Câu 19: Dùng máy ảnh mà vật kính có tiêu cự 4cm để chụp ảnh một người đứng cách máy 2,4m. Khoảng cách từ phim đến đến vật kính lúc chụp ảnh là

 • A. 4,068cm.
 • B. 4,168cm.
 • C. 4,268cm.
 • D. 4,368cm.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 47 vật lí 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh


 • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021