Trang phục của những người trong tranh là trang phục truyền thống hay hiện đại? Những người trong tranh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

  • Trang phục của những người trong tranh là trang phục truyền thống hay hiện đại?
  • Những người trong tranh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh trên ta thấy:

  • Trang phục của những người trong tranh là trang phục truyền thống (chiếc áo tứ thân ngày xưa).
  • Những người trong tranh đang tham gia hội thi thổi cơm.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021