Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 117 sgk Sinh học 6

Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Bài làm:

  • Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó.
  • Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng.
  • Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021