Viết công thức hóa học chung của bazo

  • 1 Đánh giá

Viết công thức hóa học chung của bazo và chú thích các kí hiệu trong công thức chung đó.

Bài làm:

Công thức chung của bazo: trong đó $M$ là kim loại hóa trị $n$.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021