Viết từ có tiếng chứa vần ui hoặc uy vào vở theo thứ tự tranh

  • 1 Đánh giá

3. Viết từ có tiếng chứa vần ui hoặc uy vào vở theo thứ tự tranh

Bài làm:

Các tiếng chứa vần ui hoặc uy theo thứ tự tranh là:

  • Tranh 1: Lũy tre
  • Tranh 2: Núi
  • Tranh 3: huy hiệu
  • Tranh 4: Túi xách
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021