Điền vào chỗ trống iên hay yên?

  • 1 Đánh giá

4. Làm bài tập dưới đây vào vở hoặc phiếu học tập:

Điền vào chỗ trống iên hay yên?

..... ổn thiếu n..... cô t......

..... lặng chim ....... k..... trì

Bài làm:

yên ổn thiếu niên cô tiên

yên lặng chim yến kiên trì

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021