Xếp nhanh các theo từ chứa tiếng công dưới đây vào 3 nhóm: Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”, Công có nghĩa là “không thiên vị”, Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”.

  • 1 Đánh giá

2. Xếp nhanh các theo từ chứa tiếng công dưới đây vào 3 nhóm:

a. Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”

b. Công có nghĩa là “không thiên vị”

c. Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”

(công nhân, công bằng, công cộng, công dân, công nghiệp, công chúng, công lí, công tâm)

Bài làm:

Sắp xếp các từ vào các nhóm như sau:

a. Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”: công dân, công chúng, công cộng

b. Công có nghĩa là “không thiên vị”: công lí, công tâm, công bằng

c. Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”: công nhân, công nghiệp

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2