4. Lưới thức ăn

  • 1 Đánh giá

4. Lưới thức ăn

Quan sát hình 66.2, trả lời câu hỏi:

- Sâu ăn lá tham gia vào những chuỗi thức ăn nào?

- Hãy xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.

Bài làm:

- Sâu tham gia vào các chuỗi thức ăn:

cây cỏ --> sâu --> cầy --> đại bàng

cây cỏ --> sâu --> cầy --> hổ

cây cỏ --> sâu --> bọ ngựa --> rắn

cây cỏ --> sâu --> chuột --> rắn

cây cỏ --> sâu --> chuột --> cầy --> hổ

cây cỏ --> sâu --> chuột --> cầy --> đại bàng

cây gỗ --> sâu --> cầy --> đại bàng

cây gỗ--> sâu --> cầy --> hổ

cây gỗ --> sâu --> bọ ngựa --> rắn

cây gỗ --> sâu --> chuột --> rắn

cây gỗ --> sâu --> chuột --> cầy --> hổ

cây gỗ --> sâu --> chuột --> cầy --> đại bàng

- Thành phần hệ sinh thái

+ sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ

+ sinh vật tiêu thụ: sâu, chuột, bọ ngựa, cầy, hươu, đại bàng, hổ, rắn

+ sinh vật phân giải: nấm, vi sinh vật, giun đất

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021