Bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thực hành : Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia. Thông qua bài học này, các em không chỉ được rèn luyện lại các thao tác vẽ biểu đồ cột hai trục mà còn giúp các em biết rõ hơn về dân số cũng như sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới.

I. Chuẩn bị

  • Thước kẻ, bút chì, bút màu
  • Máy tỉnh bỏ túi

II. Nội dung thực hành

Dựa vào bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2002

Bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số các nước trên.

Vẽ biểu đồ có hai trục tung, một trục thể hiện sản lượng lương thực của các nước (triệu tấn), một trục thể hiện dân số (triệu người) các nước.

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước (đơn vị: kg/người). Nhận xét.

Trả lời:

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và dân số các nước trên:

Bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước

Áp dụng công thức:

Bình quân LTĐN = SL lương thực / Dân số (kg/người)

Ta có bảng kết quả như sau:

Bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

3. Nhận xét:

Dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực đầy người ở các nước trên thế giới khác nhau:

  • Nước đông dân: trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Indonesia.
  • Nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ.
  • Nước có sản lượng lương thực bình quân đầu người cao: hao Kỳ, Pháp
  • Trung Quốc, Ấn Độ, In –đô-nê-xi-a mặc dù sản lượng lương thực cao nhưng bình quân lương thực đầu người thấp do dân đông…
  • Việt Nam tuy là nước đông dân nhưng bình quân lương thực đầu người vẫn ở mức khá so với thế giới.

=> Trắc nghiệm địa lí 10 bài 30: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia


  • 21 lượt xem