Bài toán dấu cả tổng lẫn hiệu

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 5 lần số lớn nhất có hai chữ số và hiệu của chúng kém số lớn nhất có ba chữ số 9 lần.

Bài làm:

Bài 6:

Số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

số lớn nhất có bai chữ số là số 999.

Tổng của hai số cần tìm là: 99 x 5 = 495

Hiệu của hai số phải tìm là: 999 : 9 = 111

Số lớn là: (495 + 111) : 2 = 303

Số bé là: 495 - 303 = 192

Đáp số: hai số cần tìm là 303 và 192

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021