Một số bài tập mẫu tính chu vi diện tích của một hình

  • 2 Đánh giá

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8cm và bằng chiều rộng.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m. Chiều dài hình chữ nhật hơn hai lần chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 1:

Một số bài tập mẫu tính chu vi diện tích của một hình

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

8 : 2 x 3 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

12 + 8 = 20 (cm)

a, Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 20) x 2 = 64 (cm)

b, Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 20 = 240 (cm2)

Đáp số: a, Chu vi: 64cm

b, Diện tích: 240cm2

Bài 2:

Nửa chu vi thửa ruộng là:

200 : 2 = 100 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(100 - 10) : 3 = 30 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

100 - 30 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

70 x 30 = 2100 (m2)

Đáp số: 2100 m2

  • 305 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021