Tính tuổi khi cho biết tổng và hiệu số tuổi của hai người

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi?

Bài 2: Tổng số tuổi của bố, mẹ và con gái là 120 tuổi. Biết rằng tổng số tuổi của bố và con gái hơn mẹ 20 tuổi, hiểu giữa tuổi bố và con gái là 40 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Bài làm:

Bài 1:

Hiệu số tuổi của hai anh em hiện nay là:

11 - 5 = 6 (tuổi)

Do hiệu số tuổi của hai người luôn không thay đổi nên hiệu số tuổi của hai anh em khi tổng số tuổỉ của hai anh em là 28 tuổi cũng vẫn như hiện nay và là 6 tuổi.

Tuổi của anh khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là:

(28 + 6) : 2 = 17 (tuổi)

Thời gian từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là:

17 - 11 = 6 (năm)

Đáp số: 6 năm

Bài 2:

Coi tổng số tuổi của bố và con gái là số lớn, tuổi mẹ là số bé ta có:

Tuổi của mẹ là:

(120 - 20) : 2 = 50 (tuổi)

Tổng số tuổi của bố và con gái là:

120 - 50 = 70 (tuổi)

Tuổi của bố là:

(70 + 40) : 2 = 55 (tuổi)

Tuổi của con gái là:

70 - 55 = 15 (tuổi)

Đáp số: bố: 55 tuổi, mẹ: 50 tuổi, con gái: 15 tuổi

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021