Hỏi trước đây sân trường em có diện tích là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Sân trường em hình vuông. Để tăng thêm diện tích nhà trường mở rộng về mỗi phía 3m thì diện tích tăng thêm 192m2. Hỏi trước đây sân trường em có diện tích là bao nhiêu m2?

Bài làm:

Bài 4:

Hỏi trước đây sân trường em có diện tích là bao nhiêu?

Diện tích tăng thêm bằng diện tích 4 hình vuông nhỏ cạnh bằng 4m và 4 hình chữ nhật có 1 cạnh bằng 4 m và 1 cạnh bằng cạnh hình vuông

Diện tích 4 hình vuông nhỏ là: 4 x (4 x 4) = 64 m

Diện tích 4 hình chữ nhật là: 192 - 64 = 128 m2

Diện tích 1 hình chữ nhật là 128 : 4 = 32 m2

Cạnh hình vuông đã cho là: 32 : 4 = 8 m

Diện tích sân trường lúc chưa mở rộng là: 8 x 8 = 64 m2

Đáp số: 64m2

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021